Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2013

mandjari
2579 0a7b 500
Jacek Yerka
Reposted fromaquila9 aquila9
mandjari
8153 60c0
Reposted fromstan55 stan55 viaaquila9 aquila9
mandjari
4823 7b0c 500
Spanie expa ci nie da
Reposted fromsamotny-nawigator samotny-nawigator
mandjari

Noon - (Gry studyjne EP #10) Outro/Navigator

Wytrwale, ku idealnej wizji,
samotny nawigator,
niesie siebie.
Może i jest on jakimś krzykiem o północy?

Samotny nawigator,
docierając dziś,
zda się do jakiegoś kresu,
może o sobie powiedzieć,
że uratował siebie.

Ponosił wprawdzie klęski,
ulegał złudzeniom,
padał ich ofiarą,
ale zawsze wycofywał się ze złudy w przekonaniu,
że jednak ma inne zadanie życiowe.

Samotny nawigator,
czuje ciepło,
jest bezpieczniej...


Warszawa, dnia trzeciego maja.
Reposted fromsamotny-nawigator samotny-nawigator

June 15 2013

mandjari
mandjari
Reposted fromdembus dembus
mandjari
0780 19d7
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viadembus dembus
mandjari
Reposted fromdembus dembus
mandjari
Reposted fromdembus dembus

May 24 2013

mandjari
mandjari
mandjari
mandjari
mandjari

May 13 2013

4511 079b

mitchvicious:

So soft

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viasoliloquyy soliloquyy
mandjari
2124 216c
Reposted fromgifz gifz viasober sober
mandjari
4774 9841
Reposted fromdurgriim durgriim viaoll oll
mandjari
5368 a8d8
Reposted frommadlenaa madlenaa viasober sober
mandjari
mandjari
Reposted fromgifz gifz viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl